Công ty TNHH (Trách nghiệm hữu hạn) là loại hình doanh nghiệp có nhân cách pháp nhân, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Trên bình diện luật pháp công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các nghĩa vụ và quyền ứng với quyền sở hữu công ty.
Theo khoản 4 Điều 4 luật doanh nghiệp 2014, Công ty nghĩa vụ hữu hạn bao gồm hai loại hình. Đó là: công ty nghĩa vụ hữu hạn một thành viên và công ty bổn phận hữu hạn hai thành viên trở lên.
Những người góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Người góp vốn sở hữu một phần hoặc sờ soạng vốn điều lệ của Công ty gọi là thành viên góp vốn.


Phân loại công ty TNHH


1/ Công ty nghĩa vụ hữu hạn có hai thành viên trở lên:

Là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các bổn phận tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân chủ nghĩa; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng thực đăng ký kinh doanh.
Công ty bổn phận hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty bổn phận hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.
• Ưu điểm
Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ nghĩa vụ về các hoạt động của công ty trong khuôn khổ số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;
Số lượng thành viên công ty bổn phận không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp;
Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chịa nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc đổi thay các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.
• Nhược điểm
Công ty nghĩa vụ hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt đẹp của luật pháp hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh;
Việc huy động vốn của công ty nghĩa vụ hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.
Thời gian góp vốn của công ty TNHH hiện nay cũng như công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2/ Công ty nghĩa vụ hữu hạn một thành viên

Là một hình thức đặc biệt của công ty nghĩa vụ hữu hạn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu chịu bổn phận về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.
• Ưu điểm
Do có nhân cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong khuôn khổ số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu
Chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên tưởng đến hoạt động của công ty.
• Nhược điểm:
Công ty bổn phận hữu hạn chịu sự điều chỉnh chém đẹp của luật pháp hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh;
Việc huy động vốn của công ty nghĩa vụ hữu hạn bị hạn chế do chỉ có một thành viên và không có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu
thời kì góp vốn của công ty bị rút ngắn từ 36 tháng (Luật DN 2005) xuống còn 90 ngày (Luật DN 2014).

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết "Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì ?", trong trường hợp bàn luận chi tiết thêm hoặc có nhu cầu dùng dịch vụ của trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng chúng tôi, hãy can dự qua email "admin@nhatviet.com.vn <mailto:"admin@nhatviet.com.vn>" hoặc Hotline 0905 430 439 (Zalo) - Điện thoại : 02363 608 979