hosting image

[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Chương trình bao gồm:[/COLOR]
- Multiple versions of the .NET Framework (necessary to properly run applications written in the new programming environments)
- Visual C ++ Runtimes,
- DirectX and additives
- Adobe Flash Player (component used on websites and online games),
- Microsoft Silverlight
- Shockwave Player,
- Java Runtime Environment (Java runtime environment necessary to use many applications, especially those online)
- Visual J-Sharp.

[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Cập nhật so với v2.3.1:[/COLOR]
  • Java Runtime Environment 8 update 65
  • Add .NET Framework 4.6: KB3074233 & KB3074554
[COLOR=rgb(20, 20, 20)]
Cài đặt cực đơn giản chỉ cần chạy file exe rồi đợi là chạy xong là tất cả phân mềm cần thiết cho máy bạn đã được cài.[/COLOR]

[COLOR=rgb(0, 0, 255)]


[/COLOR]


[COLOR=rgb(20, 20, 20)]https://www.fshare.vn/file/563P1RGOSPUX[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]

[/COLOR]​