Topic tổng hợp các bộ cài 99% là các bộ cài nguyên gốc từ MSDN chưa qua chỉnh sửa. Mã Sha-1 được kiểm tra trước và sau khi upload, đảm bảo tính nguyên vẹn.
Hi vọng topic tổng hợp này sẽ có ích cho mọi người.
Các ý kiến thắc mắc hoặc quan tâm tới bài viết có thể comment ở dưới. Mình sẽ nhiệt tình giải đáp nếu trong phạm vi hiểu biết của mình
Windows 10 Release 29/7
Pro &Home<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">32bit
<div style="padding-left: 30px">File Name: en_windows_10_multiple_editions_x86_dvd_6848465.is o
Languages: English
SHA1: D927A91E1DD7D9C6023D0DA1DBCB16DEFEC5B6C1
Release Date: 7/29/2015
Size: 2,84 GB
Link tải : Fshare 4Share​64bit
File Name: en_windows_10_multiple_editions_x64_dvd_6846432.is o
Languages: English
SHA1: 60CCE9E9C6557335B4F7B18D02CFE2B438A8B3E2
Release Date: 7/29/2015
Size: 3,8 GB
Link tải : Fshare 4Share​</div></div></div>
Enterprise<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">32bit
<div style="padding-left: 30px">File Name: en_windows_10_enterprise_x86_dvd_6851156.iso
Languages: English
SHA1: E7138032986BFCFA0E5F1A8E41E2E9FD1EC94268
Size: 2,7 GB
Release Date: 7/29/2015
Link tải: Fshare 4Share
​64bit
File Name: en_windows_10_enterprise_x64_dvd_6851151.iso
Languages: English
SHA1: 30AD1CDF5D0670F12788005131E24862F6AB8AAB
Size: 3,66 GB
Release Date: 7/29/2015
Link tải: Fshare 4Share​</div></div></div>
Windows 8.1 With Update 3
Multiple Editions<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">32bit
<div style="padding-left: 30px">File Name:en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_6051550.is o
Languages:English
SHA1:C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223
Release Date: 12/15/2014
Size: 3.0GB
Link tải: Fshare 4Share​64bit
File Name:en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051480.is o
Languages:English
SHA1:A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB79
Release Date: 12/15/2014
Size:4.0GB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div></div>
Pro VL<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">32bit
<div style="padding-left: 30px">File Name:en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_605 0918.iso
Languages:English
SHA1:E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68
Release Date: 5/13/2011
Size:2.8GB
Link tải: Fshare 4Share​64bit
File Name:en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_605 0880.iso
Languages:English
SHA1:962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD
Release Date: 12/15/2014
Size:3.9GB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div></div>
Enterprise<div style="padding-left: 30px">32bit
<div style="padding-left: 30px">File Name:en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd _6050710.iso
Languages:English
SHA1:584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937
Release Date: 12/15/2014
Size:2.8GB
Link tải: Fshare 4Share​64bit
File Name:en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd _6054382.iso
Languages:English
SHA1:B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96
Release Date: 12/15/2014
Size:3.9GB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div>
Windows 7 SP1
Home Premium<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">32bit
<div style="padding-left: 30px">File Name:en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_ 676701.iso
Languages:English
SHA1:6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC
Release Date: 5/13/2011
Size:2.4GB
Link tải: Fshare 4Share​64bit
File Name:en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_ 676549.iso
Languages:English
SHA1:6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9
Release Date: 5/13/2011
Size:3.1GB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div></div>
Professional<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">32bit
<div style="padding-left: 30px">File Name:en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_ 677056.iso
Languages:English
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
Release Date: 5/13/2011
Size:2.4GB
Link tải: Fshare 4Share​64bit
File Name:en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_ 676939.iso
Languages:English
SHA1:0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
Release Date: 5/13/2011
Size:3.1GB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div></div>
Ultimate<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">32bit
<div style="padding-left: 30px">File Name:en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_6774 60.iso
Languages:English
SHA1:65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
Release Date: 5/13/2011
Size:2.4GB
Fshare4Share​64bit
File Name:en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_6773 32.iso
Languages:English
SHA1:36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
Release Date: 5/13/2011
Size:3.1GB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div></div>
Enterprise<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">32bit
<div style="padding-left: 30px">File Name:en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_67 7710.iso
Languages:English
SHA1:4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
Release Date: 5/13/2011
Size:2.3GB
Link tải: Fshare 4Share​64bit
File Name:en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_67 7651.iso
Languages:English
SHA1:A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1
Release Date: 5/13/2011
Size:3.0GB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div></div>
Office 2016
Professional Plus RTM<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">32 & 64bit - English
<div style="padding-left: 30px">File:en_office_professional_plus_2016_x86_x6 4_dvd_69621 41.iso
Languages:English
SHA1:213A8A0F8849516704101CB6C49F6A027B0D6D5F
Release Date: 9/22/2015
Size:2,3GB
Link tải: Fshare 4Share​32 & 64bit - Vietnammese
File:vi_office_professional_plus_2016_x86_x64_dvd_ 69697 34.iso
Languages:Vietnamese
SHA1:3C79A64FE75064880F66A6856EBA3C27CAE10650
Release Date: 9/22/2015
Size:2,0GB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div></div>
Office 2013 SP1
Pro Plus<div style="padding-left: 30px">32bit
<div style="padding-left: 30px">File Name:en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86 _dvd_3928181.iso
Languages:English
SHA1:2E8218DAC87D784C18B7A16D7D4F6B44A37E574A
Release Date: 3/18/2014
Size:717.2 MB
Link tải: Fshare 4Share​64bit
File Name:en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x64 _dvd_3928183.iso
Languages:English
SHA1:45279C0EC7C75F82980F1D63BD05650D17264A4F
Release Date: 3/18/2014
Size:833.3 MB
Link tải: Fshare 4Share​32bit&64bit
File Name:en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86 _and_x64_dvd_3928186.iso
Languages:English
SHA1:SHA1:48F5A9D5457EF7D9D3BDBFA56BFD515EC8B25615
Release Date: 3/18/2014
Size:1.5 GB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div>
Pro Plus VL<div style="padding-left: 30px">32bit
<div style="padding-left: 30px">File:SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_ SP1_W32_Eng lish_MLF_X19-35821.ISO
Languages:English
SHA14D7FFD3DFFEF0A3C08748E400E0890A7A730888
Release Date: 28/02/2014
Size: 759 MB
Link tải: Fshare 4Share​64bit
File:SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64 Bit_E nglish_MLF_X19-35976.ISO
Languages:English
SHA1:AB2C2D525D63A72E0A2DC66EFDCEA0F824F02CFF
Release Date: 28/02/2014
Size: 876 MB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div>
Standar VL<div style="padding-left: 30px">32bit
<div style="padding-left: 30px">File:SW_DVD5_Office_2013w_SP1_W32_English_ML F_X19-34744.ISO
Languages:English
SHA1:B7828B37453B060DBFA2F009523BEDD3EDAEFCBF
Release Date: 28/02/2014
Size:659 MB
Link tải: Fshare 4Share​64bit
File:SW_DVD5_Office_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X1 9-34904.ISO
Languages:English
SHA1:1DB3472DD58112B71677E131491AE804926933C5
Release Date: 28/02/2014
Size: 759 MB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div>
Office 2010 With Service Pack
Pro Plus SP1<div style="padding-left: 30px">32 & 64 bit
<div style="padding-left: 30px">File:en_office_professional_plus_2010_with_s p1_x86 _x64_dvd_730330.iso
Languages:English
SHA1:EAB2DB67774DA3A8136A38AECEF6AB8A2D365DEB
Release Date: 20/9/2011
Size:2.5GB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div>
Standard SP1<div style="padding-left: 30px">32 & 64 bit
<div style="padding-left: 30px">File:en_office_standard_2010_with_sp1_x86_x6 4_dvd_73033 5.iso
Languages:English
SHA1:3F32FFA27E9721B8A97C9D27B1CE987D303160C6
Release Date: 20/9/2011
Size:2.2GB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div>
Pro Plus SP2<div style="padding-left: 30px">32bit
<div style="padding-left: 30px">File:Office-2010-SP2-PPVL-x86-en-US-Oct2013.iso
SHA1:7C9F83D5F102B836FD38B6024FB9E5ADDAA42F67
Size:1.8GB
Fshare4Share​64bit
File:Office-2010-SP2-PPVL-x64-en-US-Oct2013.iso
SHA1: E7FAFFA9D7AF6A7092CF2CDD5C14F141FD1F17EC
Size:2.0GB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div>
Office 2007 32bit
Professional Plus SP3<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">File Name:mu_office_professional_plus_2007_sp3_x86_dvd_ 803776.iso
Languages:Multiple Languages
SHA1:4EF5885601FC3299D5F9AFF61FF80713EB0FF0A5
Release Date: 4/24/2012
Size:
Link tải: Fshare 4Share​</div></div>
Enterprise<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">File Name:en_office_enterprise_2007_united_states_x86_c d_481 472.iso
Languages:English
SHA1:C377A8EE2DAF8EB6D8307801E9DC4888E281D50D
Release Date: 2/4/2010
Size:579.3 MB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div>
Ultimate<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">File Name:en_office_ultimate_2007_united_states_x86_dvd _4806 25.iso
Languages:English
SHA1:0DE28309816B9D93B70F99884FB847CC09812B06
Release Date: 2/4/2010
Size:579.3 MB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div>
Professional<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">File Name:en_office_professional_2007_united_states_x86 _cd_4 80201.iso
Languages:English
SHA1:36BAB0313C52CB1AF3ECE520BEC344D27F97A23E
Release Date: 2/4/2010
Size:457.1 MB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div>
Standar<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">File Name:en_office_standard_2007_united_states_x86_cd_ 48388 1.iso
Languages:English
SHA1:42FC308B3044D2CCDF9AF03FBBD64FF530D51338
Release Date: 2/4/2010
Size:357.1 MB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div>
Office 2003
Professional Enterprise Edition<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">File:en_office_professional_enterprise_editi on_200 3_united_states_x86_cd_489281.iso
Languages:English
SHA1:4BEAC46AFD78EEA63856DAFE5D02F10A5F3F0BBB
Release Date: 4/2/2010
Size:400.9 MB
Link tải: Fshare 4Share​</div></div>