Bước 3: Click phải vào file Hostblock.exe và chọn Run as Administrator để chạy với quyền quản trị cao nhất.

Điền nội dung tương ứng:

Files of folder: C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts

Object: Trojan.Win32.hosts2.gen)

Sau đó Click Add để hoàn tất.